ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr

Διασφάλιση Ποιότητας

24 Ιανουαρίου 2016

Περιγραφή εξ΄αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος από το

Πανεπιστήμιο Frederick, το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο

Ο   επιστημονικός   τομέας   της   Διασφάλισης   Ποιότητας   φιλοδοξεί   να   διασφαλίσει ότι     τα     πρότυπα     διοίκησης,     οι     σχετικές     διαδικασίες     και     πολιτικές,     είναι κατάλληλες    και    εφαρμόζονται    ορθά    για    να    οδηγήσουν    στη    βελτίωση    της λειτουργίας    ενός    οργανισμού.    Σε    αυτό    το    πλαίσιο,    η    διασφάλιση    ποιότητας είναι   μια   συστηματική   αναθεώρηση   ενός   εκπαιδευτικού   οργανισμού,   η   οποία παρακολουθεί,    αξιολογεί    και    παρέχει    εποικοδομητική    ανατροφοδότηση    που αφορά τις δραστηριότητες του οργανισμού. Επίσης,   διασφαλίζει   ότι   αποδεκτά   επίπεδα   παρεχόμενης   εκπαίδευσης,   αριστείας και    υποδομών    είναι    συνεχώς    παρεχόμενα.    Τα    τελευταία    χρόνια,    υπήρξε    ένα αυξημένο   ενδιαφέρον   όσον   αφορά   τη   διασφάλιση   ποιότητας   και   την   ανάπτυξη εξειδικευμένων   προτύπων   και   διαδικασιών   που   πρέπει   να   ακολουθούνται   από εκπαιδευτικά     ιδρύματα     ανά     το     Παγκόσμιο     και     ειδικότερα     σε     Ευρωπαϊκό επίπεδο.    Στο    ίδιο    πλαίσιο,    διάφοροι    φορείς    διασφάλισης    ποιότητας    έχουν αναπτύξει     διαδικασίες     διασφάλισης     ποιότητας     και     σχετικές     οδηγίες     που μπορούν   να   ακολουθήσουν   οι   εκπαιδευτικοί   οργανισμοί.   Αυξημένη   προσοχή δίδεται    στα    μαθησιακά    αποτελέσματα    και    στις    μεθόδους    αξιολόγησης    και, ειδικότερα,   πώς   τα   προαναφερθέντα   μπορούν   να   εφαρμοστούν   στα   πλαίσια   της διασφάλισης ποιότητας. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική
Πίσω /
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621473 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr  Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout  Γρήγορη πρόσβαση   Αναζήτηση