Αρχική / ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
© Copyright 2018 - pitsilkas.edu.gr
Ο    σκοπός    του    προγράμματος    είναι    η δημιουργία       στελεχών       με       ισχυρό υπόβαθρο   στη   διοίκηση   επιχειρήσεων, ώστε     να     αντιμετωπίσουν     τις     προ- κλήσεις    του    σύγχρονου    οικονομικού περιβάλλοντος.  
Το   Μεταπτυχιακό   Πρόγραμμα   προσφέ- ρει   ολοκληρωμένη   και   περιεκτική   προ- σέγγιση    όλων    των    βασικών    θεμάτων, που   θεωρούνται   απαραίτητες   για   τη   σε βάθος   κατανόηση   του   διεθνούς   εμπο- ρίου και των μεταφορών.  
Το     πρόγραμμα     αυτό     στοχεύει     στην παροχή    γνώσεων    και    δεξιοτήτων,    οι οποίες    είναι    απαραίτητες    για    την    εκ- παίδευση    και    υποστήριξη    των    μαθη- τών    με    ειδικές    εκπαιδευτικές    ανάγκες στα γενικά και τα ειδικά σχολεία.  
Το   πρόγραμμα   στην   Διοίκηση   Σχολικών Μονάδων   έχει   ως   στόχο   να   βοηθήσει τους   τωρινούς   αλλά   και   μελλοντικούς σχολικούς     ηγέτες     στην     προσπάθεια τους     για     αποτελεσματική     διοίκηση σχολείου.  
Οι    απόφοιτοι    του    προγράμματος    θα αποκτήσουν     βαθιά     κατανόηση     της πολυπλοκότητας      της      εκπαιδευτικής διαδικασίας   και   των   πολλαπλών   δυνά- μεων    που    επηρεάζουν    τη    λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων.  
Η    Διασφάλισης    Ποιότητας    φιλοδοξεί να      διασφαλίσει      ότι      τα      πρότυπα διοίκησης    είναι    κατάλληλες    και    εφα- ρμόζονται   ορθά   για   να   οδηγήσουν   στη βελτίωση    της    λειτουργίας    ενός    οργα- νισμού.  
Το      Μεταπτυχιακό      πρόγραμμα      στη Διοίκηση   της   Υγείας   έχει   ως   σκοπό   να προετοιμάσει   την   επόμενη   γενιά   των ανώτερων   στελεχών   και   ηγετών   στον τομέα     της     Υγείας     για     μια     εποικο- δομητική σταδιοδρομία.  
Το   Πρόγραμμα   στις   Τεχνολογίες   Πλη- ροφορικής    στην    Εκπαίδευση    για    την Αειφόρο     Ανάπτυξη     απευθύνεται     σε αποφοίτους    ανώτατων    ακαδημαϊκών ιδρυμάτων     από     την     Κύπρο     και     το εξωτερικό.  
Ο   σκοπός   του   προγράμματος   είναι   να αναπτύξει   αποφοίτους   με   βαθιά   κατα- νόηση    και    προηγμένες    γνώσεις    των τεχνολογιών    που    σχετίζονται    με    τα Έξυπνα   Συστήματα   και   τα   Συστήματα Διαδικτύου.  
LE@RN-IT Βενιζέλου 141, Λάρισα, 41222 Τηλ: 2410 621473 Fax: 2410 621438 Email: info@pitsilkas.edu.gr
Λογαριασμός Ο Λογαριασμός μου Είσοδος Καλάθι Checkout
Γρήγορη πρόσβαση   Αναζήτηση more info more info more info more info more info more info